HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HENGELSPORTVERENIGING “DE VRIENDENKRING”

Laatste wijziging: 7 november 2007


 

LIDMAATSCHAP

Artikel 1.

De aanmelding van het lidmaatschap van de vereniging geschiedt op het door het bestuur verstrekte formulieren, waarop naam, voornamen, beroep, geboortedatum en adres volledig moeten worden vermeld.

Artikel 2.

Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging wordt door het bestuur op de eerstvolgende algemene ledenvergadering ter kennis van de leden gebracht. De leden hebben het recht binnen 14 dagen na deze vergadering bezwaren tegen deze aanneming bij het bestuur in te dienen. Na deze termijn beslist het bestuur over het al of niet toetreden tot de vereniging.

Artikel 3.

Bij toetreding ontvangt het lid, nadat de contributie is voldaan, het bewijs van voorlopig lidmaatschap. Tevens wordt hem, tegen een getekend ontvangstbewijs, een exemplaar van de statuten en het Huishoudelijk Reglement verstrekt.Vergunningen, bondsinsignes en tekeningen van de gepachte viswateren worden tegen de daarvoor vastgestelde prijs verstrekt.

Artikel 4.

Leden die volgens artikel 9 lid b van de statuten hun lidmaatschap hebben opgezegd, ontvangen een door de voorzitter en secretaris getekend schrijven, dat van hun opzegging kennis is genomen.

Artikel 5.

Jeugdleden van 8 tot 15 jaar zijn aspiranten.

Artikel 6.

Het hengelrecht wordt aan de aspirant-leden toegestaan onder toezicht van het lid, dat bij de aanmelding schriftelijk verklaart, tijdens het vissen voortdurend toezicht op het aspirant-lid te zullen houden en tevens aansprakelijk te zijn voor het gedrag van, en het naleven door het aspirant-lid van de door de vereniging en de wet gestelde bepalingen.

Artikel 7.

Opzegging van het lidmaatschap volgens artikel 9c van de statuten wordt uitgesproken door het bestuur, dat hiervan kennis geeft aan de leden in de Algemene Ledenvergadering of op een andere wijze.Bij heraansluiting bij de vereniging moet de eventuele achterstallige contributie eerst worden voldaan.

Artikel 8.

Ontzetting volgens artikel 9d van de statuten wordt op voorstel van het bestuur, of 10 leden, die hun voorstel bij het bestuur moeten indienen, door de Algemene Ledenvergadering uitgesproken bij gewone meerderheid van stemmen.De Algemene Ledenvergadering kan bij het uitspreken van een opzegging of ontzetting een tijdstip bepalen waarop de toetreding voor het geroyeerde lid weer mogelijk is.

Artikel 9.

Leden die krachtens artikel 9d, voor ontzetting worden voorgedragen, kunnen met onmiddellijke ingang door het bestuur worden geschorst, in afwachting van de beslissing omtrent het royement van de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 10.

Voor geschorste leden vervallen alle rechten die uit het lidmaatschap voortspruiten, behoudens hun recht op persoonlijk en/of schriftelijk verweer aan de Algemene Ledenvergadering, waarin het voorstel tot royement wordt behandeld.

Artikel 11.

Bestuursleden kunnen, op voorstel van het bestuur of leden, door een daartoe opzettelijk bijeengeroepen Algemene Ledenvergadering uit hun functie worden ontzet. Dit geschiedt niet, alvorens zij in de gelegenheid zijn gesteld om zich te verantwoorden. Bestuursleden die handelen in strijd met de statuten, reglementen of belangen van de vereniging, kunnen door het bestuur, in afwachting van de beslissing omtrent de ontzetting, als bepaald in de vorige alinea van dit artikel, worden geschorst.

 

BESTUUR

Artikel 12.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en zoveel algemene bestuursleden, dat, tenminste vijf, en ten hoogste 7 bestuursleden zitting hebben, als omschreven in artikel 13 van de statuten. De functies van de bestuursleden worden door het bestuur vastgesteld, met uitzondering van de voorzitter, die door de leden wordt gekozen.

Artikel 13.

De werkzaamheden van het bestuur zijn als volgt:

De voorzitter:

Is belast met de leiding van de bestuurs- en Algemene Vergaderingen. Hij zorgt voor de naleving van de statuten en het Huishoudelijk Reglement en tekent na goedkeuring de notulen van de bestuurs- en Algemene vergaderingen. Als vertegenwoordiger van het bestuur heeft hij toegang tot alle vergaderingen van commissies.

De secretaris:

Voert de briefwisselingen, houdt afschrift van alle uitgaande stukken, en beheert het archief, dat alle op de vereniging betrekking hebbende stukken moet bevatten. Hij houdt een naamlijst bij van alle bij de vereniging aangesloten personen en stelt de penningmeester zo spoedig mogelijk in kennis van de daarin ontstane veranderingen. Hij ondertekent mede de bewijzen van lidmaatschap. Hij maakt en beheert de notulen van alle vergaderingen en ondertekent die na goedkeuring. In het jaarverslag brengt hij rapport uit over de toestand van de vereniging van het afgelopen jaar.

De penningmeester:

Houdt nauwkeurig aantekeningen van alle ontvangsten en uitgaven. Hij ondertekent tevens de bewijzen van lidmaatschap. In het jaarverslag brengt hij rapport uit over de financiële toestand van de vereniging.

De algemene bestuursleden:

Assisteren de reeds genoemde functionarissen.

Het bestuur:

Kan bij afwezigheid van de voorzitter, secretaris of penningmeester, voor elk van hen uit haar midden een vervanger aanwijzen.

Artikel 14.

Indien een bestuurslid langer dan zes maanden verhinderd is zijn functie te vervullen, wordt zijn mandaat vervallen verklaard. Als deze verhindering het gevolg is van ziekte, heeft het bestuur het recht deze termijn te verlengen tot 12 maanden.

Artikel 15.

De aftreding van de bestuursleden vindt plaats volgens onderstaand rooster:

Bij 5 bestuursleden het eerste jaar de voorzitter en een algemeen bestuurslid, het tweede jaar de secretaris en een algemeen bestuurslid en het derde jaar de penningmeester.

Bij 7 bestuursleden het eerste jaar de voorzitter en twee algemene bestuursleden, het tweede jaar de secretaris en 2 algemene bestuursleden en het derde jaar de penningmeester en één algemeen bestuurslid. De algemene bestuursleden regelen onderling de beurt van aftreden. De aftredende zijn meteen weer herkiesbaar. Bij tussentijdse vacatures wordt door de eerstkomende Algemene Ledenvergadering hierin voorzien.

Artikel 16.

De overdracht van bescheiden, gelden, en eigendommen van de vereniging, berustende bij afgetreden, of volgens artikel 14 van de statuten geschorste bestuursleden, moet binnen 14 dagen na schorsing of aftreding plaatsvinden.

Artikel 17.

De leden van het bestuur en commissies zijn, indien noodzakelijk, tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, met uitzondering van mededelingen aan, en verantwoording tegenover, leden in de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 18.

Het bestuur is bevoegd te allen tijde de openlegging van de boeken van de penningmeester ter controle te vorderen.

 

GELDMIDDELEN

Artikel 19.

De geldmiddelen worden door de penningmeester beheerd. Hij is voor dit beheer persoonlijk aansprakelijk.

Artikel 20.

De penningmeester is verplicht, zodra zijn kasmiddelen meer dan € 500,- bedragen, het meerdere te deponeren op een door het bestuur aan te wijzen bank instelling. Alleen in overleg met het bestuur kan hiervan worden afgeweken. Het geld wordt geplaatst ten name van de vereniging. Voor het terug- of opnemen van belegde gelden, worden de handtekeningen van de voorzitter en de penningmeester vereist. Alle kwitanties en nota’s moeten ten name van de vereniging zijn gesteld.

Artikel 21.

Het inschrijfgeld van de leden wordt, evenals het bedrag van de contributie in een Algemene Ledenvergadering voor het volgende jaar vastgesteld.

Artikel 22.

Betaling van de contributie voor het lopende verenigingsjaar moet uiterlijk op de laatste dag van de maand maart van dat jaar hebben plaatsgevonden. Bij maandelijkse betaling is dat vóór de laatste dag van de betreffende maand, bij vooruitbetaling.

Artikel 23.

De minimum bijdrage voor aspirant leden en donateurs wordt eveneens in een Algemene Ledenvergadering voor het volgende jaar vastgesteld. Schenkingen kunnen alles met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering worden aanvaard.

Artikel 24.

Terugbetaling van gestorte contributiegelden vind nooit plaats.

 

FINANCIËLE CONTROLE

Artikel 25.

De controle van de financiën en van de administratie daarvan berust bij de kascontrolecommissie. De controle wordt uitgeoefend zo dikwijls de commissie dit nodig acht, maar tenminste éénmaal per jaar, vóór de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 26.

De kascontrolecommissie bestaat uit tenminste 2 meerderjarige leden van de vereniging, die geen bestuurslid mogen zijn. De leden van de kascontrolecommissie worden op de jaarvergadering gekozen voor de tijd van 3 jaar. Jaarlijks treedt er één lid van de cie af. De aftredende leden zijn voor het erop volgende jaar, niet herkiesbaar. In tussentijdse vacatures wordt voorzien door de Algemene Ledenvergadering. De cie heeft het recht zich bij te laten staan door een deskundige. Eventuele kosten hebben goedkeuring nodig van de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 27.

De kascontrolecommissie is belast met de controle over het financiële beheer van de penning-meester. De commissie is bevoegd inzage te vorderen van alle bescheiden en boeken, die zij voor

haar controle nodig heeft. Bij akkoordbevinding van de boeken worden deze door de commissie voor akkoord getekend. De kascontrolecommissie brengt haar verslag uit op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

Artikel 28.

De leden van de kascontrolecommissie zijn tot geheimhouding verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functie weten, met uitzondering van mededelingen aan, en verantwoording tegenover, de leden in de Algemene Ledenvergadering.

 

VERGADERINGEN

Artikel 29.

Elke, volgens de bestaande bepalingen uitgeschreven vergadering, is gerechtigd besluiten te nemen, ongeacht het aanwezige aantal leden. De besluiten mogen niet in strijd zijn met de statuten.

Artikel 30.

Ieder lid heeft het recht, in overleg met het bestuur, voorstellen voor de agenda van de Algemene Ledenvergadering op te voeren. Deze voorstellen moeten tenminste drie dagen vóór de datum van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur ingediend zijn.

Artikel 31.

Uitnodigingen voor een Algemene Ledenvergadering worden tenminste zeven dagen vóór de vergadering verzonden. Deze uitnodigen moeten de te behandelen punten bevatten.

Artikel 32.

De voorzitter is niet verplicht over hetzelfde onderwerp meer dan 2 keer het woord te verlenen, tenzij op uitdrukkelijk verlangen van de vergadering. Hij kan een spreker het woord ontnemen indien deze buiten de orde gaat.

Hij is gerechtigd een lid dat de orde van de vergadering verstoort, het verdere bijwonen van de vergadering te ontzeggen. Hij kan de vergadering schorsen en in overleg met het bestuur verdagen.

Artikel 33.

Het bestuur vergadert zo dikwijls als noodzakelijk blijkt.

Uitnodigingen voor de bestuursvergaderingen moeten tenminste 3 dagen van te voren in het bezit zijn van de bestuursleden.

Artikel 34.

Drie bestuursleden hebben het recht een buitengewone bestuursvergadering aan te vragen. De aanvragers zijn verplicht bij het in te dienen verzoek schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

Artikel 35.

Voor het nemen van een besluit in de bestuursvergadering wordt tenminste de tegenwoordigheid van drie bestuursleden vereist, als het bestuur uit vijf leden bestaat. Bij zeven bestuursleden zijn daarvoor vijf leden vereist, tenzij het nemen van een besluit reeds eenmaal wegens onvoltalligheid van de vergadering uitgesteld moest worden en de bestuursleden andermaal voor dezelfde zaak zijn bijeengeroepen.

Artikel 36.

In spoedeisende gevallen, waarvoor moeilijk het hele bestuur kan worden geraadpleegd, wordt door het DB een beslissing genomen. In de eerstvolgende bestuursvergadering moet hierover melding worden gedaan.

Artikel 37.

Voor verkiezingen kunnen door tenminste 10 leden kandidaten worden aangedragen. Dit kan alleen schriftelijk bij het bestuur gebeuren, met een ondertekende bevestiging van de kandidaat

dat deze de bestuursfunctie ook aanvaardt. Stemmingen over personen worden gehouden met gebruik van de door de vereniging gewaarmerkte stembriefjes.

Artikel 38.

De leden zijn verplicht hun bewijs van lidmaatschap aan elk bestuurslid dat dit verlangt, of aan daartoe door het bestuur bevoegd verklaarde personen, op eerste aanvraag te tonen. Bij het vaststellen van een overtreding kunnen het bewijs van lidmaatschap en de vergunningen worden ingehouden. Het bestuur bepaalt óf, en wanneer het bewijs van lidmaatschap en de vergunningen aan het betreffende lid zullen worden teruggegeven.

Artikel 39.

De vereniging aanvaardt, behalve aansprakelijkheid door de wet, geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel van welke aard dan ook die één of meer leden of bestuursleden overkomen of voor schade aan eigendommen van leden of bestuursleden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze.

Artikel 40.

In gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid aan de Algemene Ledenvergadering.

(Opgesteld op 19 mei 1980).